Category: ตารางกิจกรรม

ตารางกิจกรรมค่าย

620202-07 สวนป่านาบุญ 1 0

620202-07 สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 1 วันที่ 02 ถึง  07 กุมภาพันธ์ 2562

620104-12 สวนป่านาบุญ 1 0

620104-12 สวนป่านาบุญ 1

ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฏก สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร วันที่ 04 ถึง 12 มกราคม 2562