กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา

กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา

ดีคือกุศลที่เราทำมา

ร้ายคืออกุศลที่เราทำมา

ชีวิตจึงแปลว่า “เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย”

ทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า แต่ละชีวิตล้วนเคยทำกุศลและอกุศลมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ดังที่พระสวดในงานศพว่า “กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา” ดีคือกุศลที่เราทำมา ร้ายคืออกุศลที่เราทำมา ชีวิตแต่ละชีวิตจึงจะพบแต่สภาพดี ๆ อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้  จะพบแต่สภาพร้าย ๆ อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ ทุกชีวิตจะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา อันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา “กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา” ดีคือกุศลที่เราทำมา ร้ายคืออกุศลที่เราทำมา ชีวิตจึงแปลว่า “เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย”

 

พระพุทธเจ้าท่านกล้าทำกล้ารับในกรรมที่ท่านทำมา ชีวิตจึงต้องกล้ารับผิดชอบ ต้องกล้ายินดีที่จะรับผิดชอบในกุศล (สิ่งดี) และอกุศล (สิ่งไม่ดี) ที่ตนทำมาจึงจะพ้นทุกข์ (กรรมและผลของกรรม -สัมมาทิฏฐิ 10 ข้อ 4, สำนึกผิดยอมรับผิด-ญาณ 7 โสดาบันข้อ 4) มันเป็นธรรม มันเป็นคุณธรรม มันยุติธรรมที่สุดแล้ว

 

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

คำคมเพชรจากใจเพชร

25 ธันวาคม 2561 สวนป่านาบุญ 9 สุพรรณบุรี

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *