พ่อแม่ทะเลาะกัน หรือเจอลูกดื้อ แท้จริงก็คือไม่ดีที่เราทำมา

ชีวิตที่เรามาเจอพ่อแม่ทะเลาะกัน
หรือเจอลูกดื้อ

แท้จริงก็คือ ไม่ดีที่เราทำมา

ถ้าพ่อแม่ดีกัน หรือลูกไม่ดื้อ
นั่นก็คือดีที่เราทำมา

กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา

 

ทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า แต่ละชีวิตล้วนเคยทำกุศลและอกุศลมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ดังที่พระสวดในงานศพว่า

“กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา”

ความหมายของ คำคมเพชรจากใจเพชรนี้ก็คือ

ดี คือ กุศลที่เราทำมา

ร้าย คือ อกุศลที่เราทำมา

พ่อแม่เราหรือใคร ๆ ก็จะพบกับสภาพนี้เช่นกัน คือ จะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา อันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยทำทั้งกุศลและอกุศลมา ชีวิตจึงแปลว่า “เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย”

ชีวิตที่เรามาเจอพ่อแม่ทะเลาะกัน หรือเจอลูกดื้อ แท้จริงก็คือไม่ดีที่เราทำมา ถ้าพ่อแม่ดีกัน หรือลูกไม่ดื้อ นั่นก็คืิอดีที่เราทำมา เช่นเดียวกับชีวิตเราที่มีลูกดื้อ แท้จริงก็คือ
ไม่ดีที่เราทำมา ถ้าลูกไม่ดื้อ นั่นก็คือดีที่เราทำมาจะได้เรียนรู้ให้ชัดว่า

ทำดีก็จะได้รับสภาพดี ทำชั่วก็จะได้รับสภาพชั่ว เราจะได้ทำแต่ดี ไม่ทำชั่ว ยอมรับและชดใช้วิบากที่เราทำมาด้วยความยินดีเต็มใจ เบิกบาน เบิกบาน และเบิกบาน เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น ทำดีให้มาก ๆ สภาพไม่ดี
จะลดลงไปเรื่อย ๆ อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

คำคมเพชรจากใจเพชร

24 ธันวาคม 2561 สนามบิน แพร่

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *