Category: นโนบาย จากอาจารย์หมอเขียว

นโยบายสำคัญต่าง ๆ จากอาจารย์หมอเขียว เพื่อปรับทิศทางการเคลื่อนไหวของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม